UBND HUYỆN HOÀI ÂN                                                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường MN Ân Đức                                                                                                                           Độc Lập -  Tự Do - Hạnh Phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bổ sung công khai dự toán năm 2020

của Trường MN Ân Đức

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai Ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

 

Căn cứ vào quyết định số 64/QĐ-GD&ĐT  ngày 29/4/2020 của Phòng GD&ĐT Hoài Ân về việc giao dự toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán bổ sung ngân sách năm 2020 của đơn vị Trường mầm non Ân Đức (theo biểu đính kèm);

 

Điều 2. Giao chủ tài khoản đơn vị dự toán và Cán bộ chuyên môn tổ chức quản lý thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành;

 

Điều 3. Lãnh đạo và toàn thể công chức của đơn vị Trường mầm non Ân Đức có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

           Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- Lưu :VT                                                                                                       
Huỳnh Thị Sương